حضرت محسن علیه السلام

Showing all 2 results

حضرت فاطِمه علیهاالسلام امام حسن علیه السلام را حامله شدند وقتی او به دنیا آمد چهل روز بعد امام حسین علیه السلام را حامله شدند و بعد از امام حسین علیه السلام خداوند حضرت زینب علیهاالسلام را به ایشان روزی فرمود و سپس هم ام کلثوم علیهاالسلام را و بعد از آن حضرت محسن علیه السلام را حامله شدند. به دستور ابوبکر عده ای برای بیعت با حضرت علی علیه السلام آمدند. عمر شمشیر را با غلاف بر پهلوی حضرت فاطِمه علیهاالسلام زد و قنفذ چنان با تازیانه اش به حضرت زد که مانند بازوبند علامتی بر دست مبارکشان پدید آمد آنگاه قنفذ به دستور عمر چنان در خانه را بر شکم حضرت فشار داد که استخوان های پهلویش درهم شکست و حضرت محسن علیه السلام سقط شد و به شهادت رسیدند.